قیمت کتاب ها تا پایان هفته 50 درصد افزایش خواهد یافت

دانلود کتاب های امتحان شده

استاد محمد مهدی کبیر

09118083964 :  استاد علوم غریبه

 

دعوای طاری

دعوای طاری در لغت یعنی
عارض شدن ، به ناگاه آمدن

دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوی دیگر
از طرف اصحاب دعوی یا ثالث اقامه شود، خواه اصحاب دعوی بر یکدیگر
اقامه کنند یا بر ثالث و یا ثالث بر یکی از اصحاب دعوی اقامه کند.

انواع دعاوی طاری

1.اضافی 2.ورود ثالث 3.جلب
ثالث 4.تقابل

شرایط دعوای طاری

شرط اول اينكه يك دعواي
اصلي وجود داشته باشد. شرط دوم اينكه دعواي طاري با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك
منشاء باشد. دعواي طاري را ممكن است خواهان يا خوانده عليه ثالث مطرح نمايد و يا
برعكس. مضافاً ممكن است خواهان يا خوانده عليه يكديگر دعواي طاري مطرح نمايند.

نتیجه

“هر دعوي كه در اثناء
رسيدگي به دعوي ديگري از طرف مدعي يا مدعي‌عليه يا شخص ثالثي يا از طرف متداعيين
اصلي بر ثالث اقامه ‌شود دعوي طاري ناميده مي‌شود و اين دعوي اگر با دعوي اصلي
ناشي از يك منشأ باشد و يا با دعوي اصلي ارتباط كامل داشته باشد در دادگاهي اقامه‌مي‌شود
كه دعوي اصلي در آنجا اقامه شده است مگر اينكه دعوي طاري از صلاحيت ذاتي دادگاه
خارج باشد در اين صورت اگر رسيدگي به دعوي‌اصلي متوقف به رسيدگي به دعوي طاري باشد
دعوي اصلي موقوف مي‌ماند تا دعوي طاري در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به آن را دارد
خاتمه ‌پذيرد.” ‌”ماده 29- در مورد قسمت اخير ماده بالا دادگاه بايد
دادخواست راجع به دعوي طاري را به دادگاه صلاحيتدار بفرستد و هر گاه مدعي دعوي
نامبرده‌ را در دادگاه صلاحيتدار تا يك ماه تعقيب نكند دادخواست نسبت به دعوي طاري
بلااثر و دادگاهي كه مشغول رسيدگي به دعوي اصلي بوده رسيدگي و‌حكم خواهد
داد.”درباره admin

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد