علل مهم شکست ایرانیان از اعراب تازه مسلمان شده

جنگ ایرانیان و اعراب از سال 13 هجری آغاز و تا سال 40 هجری پایان یافت و در هر مرحله از جنگ از فتح حیره تا سقوط ساسانیان، ( نخستین حمله به عراق و فتح حیره
، جنگ قادسیه ، فتح عراق، فتح خوزستان ، جنگ نهاوند، فتح فلات ایران ) از پیروزی ها تا شکست های ایرانیان یا اعراب مراحل مختلفی طی شد و در نهایت در سال 16 هجری ایرانیان شکست خوردند و اعراب پس از فتح عراق ( سواد عرب، سواد عجم، عربهای ایرانی عراق، عراق در اختیار ایران ) و فتح حیره و قادسیه و پس از فتح خوزستان و نهاوند ایران توسط اعراب فتح شد اما مقاومت های محلی و پراکنده دیلمیان تا سال 40 هجری ادامه یافت .
مهم ترین علل شکست ایرانیان از اعراب و مسلمانان عبارتند از :
– ضعف امپراطوری ایران به دلایل مختلف
– اختلافات حاکم بر دربار ساسانیان
– جنگ های ایران و روم و شکست ایرانیان از رومیان
– فقر و بیماری و شیوع طاعون و بیماری های مختلف
– نظام مالیات های سنگین و نارضایتی های مردمی
– اختلافات مذهبی و انحراف موبدان و رهبران زردشتی و عدم عمل به آیین زردشتی
– خرافه گرایی در میان ایرانیان
– شکاف های طبقاتی و اقتصادی و اجتماعی
– و….
‌ منابع جهت مطالعه بیشتر:
مدخل دائره المعارف ها و دانشنامه ها
– مدخل دائرةالمعارف بزرگ اسلامی. ج ۱۶. تهران: مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی.
– آژند، یعقوب (۱۳۸۵). ایران باستان. تهران: انتشارات مولی. شابک
– نژاد اکبری مهربان، مریم (۱۳۸۶). شاهنشاهی ساسانیان. تهران: انتشارات کتاب پارسه.
– زرین‌کوب، عبدالحسین. تاریخ ایران بعد از اسلام. چاپ سوم. تهران: انتشارات امیرکبیر ۱۳۶۲
– زرین‌کوب، عبدالحسین. بامداد اسلام. تهران: انتشارات امیرکبیر ۱۳۵۶

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد