تسخیرات انس

طلسم ایلومنات برای تسخیر عالم

طلسم ایلومنات برای تسخیر عالم

طلسم ایلومنات برای تسخیر عالم این طلسم چند هزار ساله مصری هست از کتاب خانه اسکندر که از ایران غنیمت برد روی انگشتر طلا بنویس در روز شرف شمس یا شرف قمر و همراه کن قبلش 7 روز روزه بگیر –نکته ایلومنات ها همان اشراقیون غربی هستن

ادامه مطلب »