آرشیو برچسب: تفاوت لفظ الله در اسلام و لفظ Godدر مسیحیت چیست؟ آیا اشاره هر دوی آنها به خداوند یکتا است؟

تفاوت واژه الله در اسلام و واژه God در مسیحیت چیست؟

تفاوت لفظ الله در اسلام و لفظ Godدر مسیحیت چیست؟ آیا اشاره هر دوی آنها به خداوند یکتا است؟

ادامه مطلب »