آرشیو برچسب: تفاوت نگاه اتاتورک و رضا شاه به زنان تا چه حد میتواند کمک کند به دریافت تفاوت نتیجه تغییرات بنیانی اتاتورک در ایجاد ترکیه مدرن در برابر تغییرات رضا شاه در ایجاد ایران نوین؟ 

تفاوت نگاه اتاتورک و رضا شاه به زنان

تفاوت نگاه اتاتورک و رضا شاه به زنان تا چه حد میتواند کمک کند به دریافت تفاوت نتیجه تغییرات بنیانی اتاتورک در ایجاد ترکیه مدرن در برابر تغییرات رضا شاه در ایجاد ایران نوین؟ 

ادامه مطلب »