آرشیو برچسب: تفسیر آیه 32 سوره فاطر و مراد از «ظالم لنفسه»، «مقتصد» و «سابق بالخیرات» چیست؟

مراد از «ظالم لنفسه»، «مقتصد» و «سابق بالخیرات» در آیه 32 فاطر چیست؟

تفسیر آیه 32 سوره فاطر و مراد از «ظالم لنفسه»، «مقتصد» و «سابق بالخیرات» چیست؟

ادامه مطلب »