آرشیو برچسب: تفسیر آیه 81 سوره زخرف که؛ «اگر برای خداوند فرزندی بود، من اولین ایمان آورنده به او بودم» چیست؟

چرا در قرآن از زبان پیامبر آمده، اگر برای خداوند فرزندی بود، من اولین ایمان آورنده به او بودم؟

تفسیر آیه 81 سوره زخرف که؛ «اگر برای خداوند فرزندی بود، من اولین ایمان آورنده به او بودم» چیست؟

ادامه مطلب »