آرشیو برچسب: تفسیر «ویل للمطففین» چیست؛ و آثار و پیامدهای کم‌فروشی در چه چیزهایی است؟

آثار و پیامدهای کم‌فروشی را با توجه به آیات قرآن بیان نمایید؟

تفسیر «ویل للمطففین» چیست؛ و آثار و پیامدهای کم‌فروشی در چه چیزهایی است؟

ادامه مطلب »