آرشیو برچسب: تفکیک سلطنت از حکومت- نظام ولایت فقیه

در برخی از متون تاریخی می خوانیم که بعضی از حاکمان کشورها ، فقط سلطنت می کردند ، نه حکومت . و حتی یکی از شرایط انقلاب مشروطه این بود که شخص اول کشور سلطنت کند ، نه حکومت . سوال بنده این است که تفاوت سلطنت و حکومت چیست؟ همچنین لطفا بفرمایید که هم اکنون ولی فقیه ، نقش سلطنت دارد یا حکومت ؟

1. سلطنت و حکومت در این تز « تفکیک حکومت از سلطنت» ناظر به دو شکل از نظام پادشاهی است. منظور از سلطنت کردن حاکم، نظام پادشاهی مشروطه است که در آن بخشی از اختیارات و تصمیمات کشور را پارلمان بر عهده دارد و اختیارات پادشاه محدود است. در مقابل نظام پادشاهی مطلقه است که در آن شاه دارای اختیارات ...

ادامه مطلب »

در برخی از متون تاریخی می خوانیم که بعضی از حاکمان کشورها ، فقط سلطنت می کردند ، نه حکومت . و حتی یکی از شرایط انقلاب مشروطه این بود که شخص اول کشور سلطنت کند ، نه حکومت . سوال بنده این است که تفاوت سلطنت و حکومت چیست؟ همچنین لطفا بفرمایید که هم اکنون ولی فقیه ، نقش سلطنت دارد یا حکومت ؟

1. سلطنت و حکومت در این تز « تفکیک حکومت از سلطنت» ناظر به دو شکل از نظام پادشاهی است. منظور از سلطنت کردن حاکم، نظام پادشاهی مشروطه است که در آن بخشی از اختیارات و تصمیمات کشور را پارلمان بر عهده دارد و اختیارات پادشاه محدود است. در مقابل نظام پادشاهی مطلقه است که در آن شاه دارای اختیارات ...

ادامه مطلب »

در برخی از متون تاریخی می خوانیم که بعضی از حاکمان کشورها ، فقط سلطنت می کردند ، نه حکومت . و حتی یکی از شرایط انقلاب مشروطه این بود که شخص اول کشور سلطنت کند ، نه حکومت . سوال بنده این است که تفاوت سلطنت و حکومت چیست؟ همچنین لطفا بفرمایید که هم اکنون ولی فقیه ، نقش سلطنت دارد یا حکومت ؟

1. سلطنت و حکومت در این تز « تفکیک حکومت از سلطنت» ناظر به دو شکل از نظام پادشاهی است. منظور از سلطنت کردن حاکم، نظام پادشاهی مشروطه است که در آن بخشی از اختیارات و تصمیمات کشور را پارلمان بر عهده دارد و اختیارات پادشاه محدود است. در مقابل نظام پادشاهی مطلقه است که در آن شاه دارای اختیارات ...

ادامه مطلب »