آرشیو برچسب: تمامِ عرصۀ اجتماعی در ایران، میدانِ مینِ متروکی است که هر کسی در آن قدم بگذارد، باید منتظر باشد که ناگاه تکه‌پاره شود. کشنده‌ترین مینِ این میدان «توهین» است.

توهین شاه‌کلیدِ منازعات فرهنگی در ایران است

تمامِ عرصۀ اجتماعی در ایران، میدانِ مینِ متروکی است که هر کسی در آن قدم بگذارد، باید منتظر باشد که ناگاه تکه‌پاره شود. کشنده‌ترین مینِ این میدان «توهین» است.

ادامه مطلب »