آرشیو برچسب: تمثیلات و تشبیهات در قرآن

مقدار تمثیل و تشبیهاتی که در قرآن مجید آمده است، به چه میزان است و چه اقسام و انواعی این تمثیلات به کار رفته است آیا کاربرد این همه تمثیل و تبشیه در قرآن ضروری است؟

مقدار تمثیل و تشبیه که در قرآن مجید آمده است، فراوان و گوناگون میباشد:1ـ محسوس بر محسوس.2ـ معقول بر معقول.3ـ محسوس بر معقول.4ـ معقول بر محسوس.تشبیهات و تمثیلات زیادی در قرآن دیده میشود. این نکته را باید در نظر داشته باشیم که مقصود از معقول در انواع تشبیه معنای اصطلاحی آن نیست، بلکه مقصود عموم نامحسوس است. از جمله آیاتی ...

ادامه مطلب »