آرشیو برچسب: تناقض «مادامت السموات و الارض» در آیه 108 سوره هود چیست؟ مگر بعد از حیات مادی بهشت نیست؟

آخرت، بهشت و دوزخ بعد از حیات مادی این دنیا و بعد از آنکه آسمانها و زمین نابود شدند رخ خواهد داد. پس چرا در قرآن می‌خوانیم که بهشتیان و دوزخیان تا هنگامی که آسمانها و زمین برپا است در بهشت و جهنم باقی خواهند ماند؟ آیا مراد، آسمان و زمین غیر مادی است؟!

تناقض «مادامت السموات و الارض» در آیه 108 سوره هود چیست؟ مگر بعد از حیات مادی بهشت نیست؟

ادامه مطلب »