آرشیو برچسب: تنها سورهای که در آن حروف «ف» بکار برده نشده است، چیست؟

چرا از میان حروف الفبا، تنها حرفهای «ث»،«خ»، «ج»، «ز »، «ش»، «ظ» و «ف» در سوره حمد وجود ندارد؟!

تنها سورهای که در آن حروف «ف» بکار برده نشده است، چیست؟

ادامه مطلب »