آرشیو برچسب: تهران را عاشقانه دوست دارم و از آن بیزارم در عین حال.من از شلوغی‌ها و ترافیک و هوارهوار و قیافه‌های عصبی مردمان پایتخت فراری هستم و عاشق سکوت و آرامش و زندگی متفاوت شب‌های این شهرم.

تهران من {به‌جز یک‌وقت‌هایی} حراج!

تهران را عاشقانه دوست دارم و از آن بیزارم در عین حال.من از شلوغی‌ها و ترافیک و هوارهوار و قیافه‌های عصبی مردمان پایتخت فراری هستم و عاشق سکوت و آرامش و زندگی متفاوت شب‌های این شهرم.

ادامه مطلب »