آرشیو برچسب: توحید باوری و تداوم انقلاب اسلامی

نقش توحید باوری کارگزاران نظام درتداوم انقلاب اسلامی باتاکیدبراندیشه های امامین انقلاب چیست؟

انقلاب اسلامی بر پایه مبانی دینی و ارزش های اسلامی شکل گرفته است و محوری ترین و زیر بنایی ترین پایه دین را توحید و جهان بینی توحیدی شکل می دهد که بدون آن اسلامی معنا و مفهوم پیدا نمی کند. اعتقاد به توحید در همه عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی انسان تأثیر‌گذار است. انسان موحد در همه افعال و ...

ادامه مطلب »

نقش توحید باوری کارگزاران نظام درتداوم انقلاب اسلامی باتاکیدبراندیشه های امامین انقلاب چیست؟

انقلاب اسلامی بر پایه مبانی دینی و ارزش های اسلامی شکل گرفته است و محوری ترین و زیر بنایی ترین پایه دین را توحید و جهان بینی توحیدی شکل می دهد که بدون آن اسلامی معنا و مفهوم پیدا نمی کند. اعتقاد به توحید در همه عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی انسان تأثیر‌گذار است. انسان موحد در همه افعال و ...

ادامه مطلب »

نقش توحید باوری کارگزاران نظام درتداوم انقلاب اسلامی باتاکیدبراندیشه های امامین انقلاب چیست؟

انقلاب اسلامی بر پایه مبانی دینی و ارزش های اسلامی شکل گرفته است و محوری ترین و زیر بنایی ترین پایه دین را توحید و جهان بینی توحیدی شکل می دهد که بدون آن اسلامی معنا و مفهوم پیدا نمی کند. اعتقاد به توحید در همه عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی انسان تأثیر‌گذار است. انسان موحد در همه افعال و ...

ادامه مطلب »