آرشیو برچسب: توضیحی در خصوص وجه تسمیه «الروضة البهیة» و «لمعه» بدهید.

علت نام‌گذاری کتاب شهید اول به «لمعه» و کتاب شهید ثانی در شرح لمعه به «الروضة البهیة» چیست؟

توضیحی در خصوص وجه تسمیه «الروضة البهیة» و «لمعه» بدهید.

ادامه مطلب »