آرشیو برچسب: توضیح مختصری درباره «و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح» بیان فرمایید؟

معنای آیه: «و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح» چیست؟

توضیح مختصری درباره «و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح» بیان فرمایید؟

ادامه مطلب »