آرشیو برچسب: داستان دجله و فرات را به روایت سه قوم ذینفع برایتان تعریف خواهم كرد: ترک‌ها، عرب‌ها و ایرانیان. آنکه آب را می بَرَد، آنکه آب از کَف می‌دهد و آنکه قرارست خفه شود.

دجله و فُرات، خفه‌مان می‌كنند!

داستان دجله و فرات را به روایت سه قوم ذینفع برایتان تعریف خواهم كرد: ترک‌ها، عرب‌ها و ایرانیان. آنکه آب را می بَرَد، آنکه آب از کَف می‌دهد و آنکه قرارست خفه شود.

ادامه مطلب »

دجله و فُرات، خفه‌مان می‌كنند!

داستان دجله و فرات را به روایت سه قوم ذینفع برایتان تعریف خواهم كرد: ترک‌ها، عرب‌ها و ایرانیان. آنکه آب را می بَرَد، آنکه آب از کَف می‌دهد و آنکه قرارست خفه شود.

ادامه مطلب »