آرشیو برچسب: فرار از پرداخت عوارض گمرکی در کشورهای خارجی اعم از کشورهای مسلمان و کفّار جایز است یا خیر ؟

حکم فرار از پرداخت عوارض گمرکی در کشورهای خارجی اعم از کشورهای مسلمان و کفّار چیست؟

فرار از پرداخت عوارض گمرکی در کشورهای خارجی اعم از کشورهای مسلمان و کفّار جایز است یا خیر ؟

ادامه مطلب »

حکم فرار از پرداخت عوارض گمرکی در کشورهای خارجی اعم از کشورهای مسلمان و کفّار چیست؟

فرار از پرداخت عوارض گمرکی در کشورهای خارجی اعم از کشورهای مسلمان و کفّار جایز است یا خیر ؟

ادامه مطلب »