آرشیو برچسب: فرشتگان و ارتباط با انسان

چندتا فرشته نگهبان همراه انسان هست.؟

فرشتگان وظایف مهم و بسیار متنوعی از سوی خداوند بر عهده دارند:– گروهی حاملان عرشند (حاقه، 17).– گروهی مدبران امرند (نازعات، 5).– گروهی مأمور قبض ارواحند (اعراف، 37).– گروهی مراقب اعمال بشرند (انفطار، 10 تا 13).– گروهی حافظ انسان از خطرات و حوادثند (انعام، 61).– گروهی مأمور عذاب و مجازات اقوام سرکشند (هود، 77).– گروهی مؤمنان را در جنگ ها ...

ادامه مطلب »