آرشیو برچسب: فرق بین اینکه بگوئیم «خداوند قیوم یا قائم بالذات است» وبین این که بگوییم «خداوند جوهر است» چیست؟

فرق بین اینکه بگوئیم «خداوند قیوم یا قائم بالذات است» وبین این که بگوییم «خداوند جوهر است» چیست؟

فرق بین اینکه بگوئیم «خداوند قیوم یا قائم بالذات است» وبین این که بگوییم «خداوند جوهر است» چیست؟

ادامه مطلب »