آرشیو برچسب: فضل بن شاذان نیشابوری

سلام ایا فضل بن شاذان شیعه دوازده امامی بوده است؟

بلی فضل بن شاذان نیشابوری از اصحاب ائمه و مورد وثوق ائمه و اصحاب و راویان بوده است .«ابومحمد فضل بن شاذان» ابو محمد فضل بن شاذان بن خلیل ازدى، فقیه صاحب نظر، متکلم متفکر، مفسر حاذق، دانشمند شهیر عالم اسلام و مؤلف گرانقدر در علوم و فنون اسلامى. … نجاشى او را از طایفه ازد از قبیله هاى معروف ...

ادامه مطلب »

سلام ایا فضل بن شاذان شیعه دوازده امامی بوده است؟

بلی فضل بن شاذان نیشابوری از اصحاب ائمه و مورد وثوق ائمه و اصحاب و راویان بوده است .«ابومحمد فضل بن شاذان» ابو محمد فضل بن شاذان بن خلیل ازدى، فقیه صاحب نظر، متکلم متفکر، مفسر حاذق، دانشمند شهیر عالم اسلام و مؤلف گرانقدر در علوم و فنون اسلامى. … نجاشى او را از طایفه ازد از قبیله هاى معروف ...

ادامه مطلب »