آرشیو برچسب: هزاره های پنجشیر در «دره هزاره» پنجشیر زندگی می کنند. آن ها طایفههای، چهرعلی، باب علی، سنکی خان، گلاب خیل و دوست علی را شامل می شوند که باشندگان “رخه” و “دره هزاره” پنجشیر هستند.

هزاره های پنجشیر

هزاره های پنجشیر در «دره هزاره» پنجشیر زندگی می کنند. آن ها طایفههای، چهرعلی، باب علی، سنکی خان، گلاب خیل و دوست علی را شامل می شوند که باشندگان "رخه" و "دره هزاره" پنجشیر هستند.

ادامه مطلب »