آرشیو برچسب: هشام بن سالم از امام صادق(ع) روایت کرده، منظور از آیه شریفه این است که؛ «خداوند مانع می‌شود که کسى علم پیدا کند که باطل حق است». این روایت به چه معنا است؟

آیا آیه 24 سوره انفال نشانگر آن است که بر اساس مشیت خداوندی، هیچ فردی نمی‌تواند به موضوع باطلی یقین پیدا کند؟

هشام بن سالم از امام صادق(ع) روایت کرده، منظور از آیه شریفه این است که؛ «خداوند مانع می‌شود که کسى علم پیدا کند که باطل حق است». این روایت به چه معنا است؟

ادامه مطلب »