آرشیو برچسب: همه ما داستان غم انگیز گاليله را خوب مي‌شناسيم و خیلی از ما گفته منسوب به آن را که گويا به گاه “توبه” و انکار حرکت زمين زير لب گفت: «به‌رغم اين، تو می‌گردی» در ذهن داريم.

“زمین گرد است” چه کسی واقعا کشف کرد؟

همه ما داستان غم انگیز گاليله را خوب مي‌شناسيم و خیلی از ما گفته منسوب به آن را که گويا به گاه "توبه" و انکار حرکت زمين زير لب گفت: «به‌رغم اين، تو می‌گردی» در ذهن داريم.

ادامه مطلب »