آرشیو برچسب: هنگام صحبت با نامحرم بدون اوج لذت مایعی از بدنم خارج می شود آیا حکم منی دارد و غسل واجب است؟

هنگام صحبت با نامحرم بدون اوج لذت مایعی که از بدنم خارج می شود آیا حکم منی دارد و غسل واجب است؟

هنگام صحبت با نامحرم بدون اوج لذت مایعی از بدنم خارج می شود آیا حکم منی دارد و غسل واجب است؟

ادامه مطلب »