آرشیو برچسب: هوای نفس و راه مبارزه با آن

به نام خدا سلامنفس چیه؟هوای نفس چیه؟چطور میشه به هوای نفس غلبه کرد؟از کجا میشه فهمید داریم طبق هوای نفس عمل می کنیم؟

دوست گرامی. نفس اماره، نفس سرکشی است که دائما انسان را به زشتی ها و پلیدی ها دعوت مى کند و بدی ها را در مقابل او زینت می دهد و خواهش خود را آنقدر تکرار مى کند تا انسان را گرفتار خود کند. این نفس به گونه ای است که اگر به واسطه عقل و ایمان مهار نشود، سقوط ...

ادامه مطلب »

به نام خدا سلامنفس چیه؟هوای نفس چیه؟چطور میشه به هوای نفس غلبه کرد؟از کجا میشه فهمید داریم طبق هوای نفس عمل می کنیم؟

دوست گرامی. نفس اماره، نفس سرکشی است که دائما انسان را به زشتی ها و پلیدی ها دعوت مى کند و بدی ها را در مقابل او زینت می دهد و خواهش خود را آنقدر تکرار مى کند تا انسان را گرفتار خود کند. این نفس به گونه ای است که اگر به واسطه عقل و ایمان مهار نشود، سقوط ...

ادامه مطلب »

به نام خدا سلامنفس چیه؟هوای نفس چیه؟چطور میشه به هوای نفس غلبه کرد؟از کجا میشه فهمید داریم طبق هوای نفس عمل می کنیم؟

دوست گرامی. نفس اماره، نفس سرکشی است که دائما انسان را به زشتی ها و پلیدی ها دعوت مى کند و بدی ها را در مقابل او زینت می دهد و خواهش خود را آنقدر تکرار مى کند تا انسان را گرفتار خود کند. این نفس به گونه ای است که اگر به واسطه عقل و ایمان مهار نشود، سقوط ...

ادامه مطلب »