آرشیو برچسب: واسطه نجاسات که در رساله آیت الله خامنه‌ای آمده، اگر عین نجاسات هم در واسطه سوم باشد باز آن واسطه چیزی را با ملاقات خود نجس می کند یا نه؟ توضیح دهید.

شیء متنجس در برخورد با شیء دیگر تا چند واسطه اشیای پاک را نجس می کند ؟

واسطه نجاسات که در رساله آیت الله خامنه‌ای آمده، اگر عین نجاسات هم در واسطه سوم باشد باز آن واسطه چیزی را با ملاقات خود نجس می کند یا نه؟ توضیح دهید.

ادامه مطلب »