آرشیو برچسب: واژه «ام شمله» که توسط خالد بن ولید برای تحقیر عمر بن خطاب استفاده شد، به چه معنا است؟

خالد بن ولید، بعد از ماجرای قتل مالک توسط او، ‌عمر بن خطاب را با عنوان «ام‌شمله»، خطاب قرار داد؟ مراد خالد از این واژگان چه بود؟

واژه «ام شمله» که توسط خالد بن ولید برای تحقیر عمر بن خطاب استفاده شد، به چه معنا است؟

ادامه مطلب »