آرشیو برچسب: وقتی موعود ظهور کند اگر کسی مسلمان نشود به تیغ قهر موعود گرفتار خواهد شد! منجی بر اهل هیچ آیینی وارد نمی‎‌شنود مگر اینکه آنها را به آیین محمد (ص) دعوت می‌کند.

نگاهی به روایت‌های نامعتبر در ظهور منجی

وقتی موعود ظهور کند اگر کسی مسلمان نشود به تیغ قهر موعود گرفتار خواهد شد! منجی بر اهل هیچ آیینی وارد نمی‎‌شنود مگر اینکه آنها را به آیین محمد (ص) دعوت می‌کند.

ادامه مطلب »