آرشیو برچسب: ویروس چالش ایدز اچ آی وی گسترش ایدز

چالش ایدز در مناطق روستایی

da86d8a7d984d8b4 d8a7db8cd8afd8b2 d8afd8b1 d985d986d8a7d8b7d982 d8b1d988d8b3d8aad8a7db8cdb8c 6093de4b2c805

چالش ایدز در مناطق روستایی مطالعه های جدید موانع پیش روی استراتژی سازمان ملل برای پیش گیری از گسترش ایدز در آفریقا را شناسایی کرده اند. یک نقشه ی جدید که بوسیله ی محققین در UCLA ترسیم شده است، مشخص کرده است که آیا استراتژی سازمان ملل برای ریشه کن کردن ایدز در آفریقا، موفق است یا نه؟ در حقیقت ...

ادامه مطلب »