آرشیو برچسب: يونانيها و مادها آنها را به نامهای کادوسيان

ریشه‌ی نام شهرهایی از گيلان و مازندران

گيلان: کادوسيان يا کاسپيان نام مردمان بومی بود که در گيلان امروز و بخش هايی از مازندران می زيستند. ديگر قوم ها, مثل آشوريها, يونانيها و مادها آنها را به نامهای کادوسيان, آمردان و گلان (گيلان) می ناميدند.

ادامه مطلب »