آرشیو برچسب: ھنگامی که حضرت آدم(ع) را از بھشت بیرون کردند، چند سال جدا از حوا(ع) زندگی می¬کرد و سرگردان بود؟

ھنگامی که حضرت آدم(ع) از بھشت رانده شد، چند سال جدا از حوا(ع) زندگی می کرد و سرگردان بود؟

ھنگامی که حضرت آدم(ع) را از بھشت بیرون کردند، چند سال جدا از حوا(ع) زندگی می¬کرد و سرگردان بود؟

ادامه مطلب »