آرشیو برچسب: یکی از اعضای خانواده از دین مبین اسلام برگشت و مرتد شده است. آیا از دیدگاه فقهی یا اخلاقی او باید کشته شود؟

یکی از اعضای خانواده از دین مبین اسلام برگشت و مرتد شده است. آیا از دیدگاه فقهی یا اخلاقی او باید کشته شود؟

یکی از اعضای خانواده از دین مبین اسلام برگشت و مرتد شده است. آیا از دیدگاه فقهی یا اخلاقی او باید کشته شود؟

ادامه مطلب »