آرشیو برچسب: یک از ساکنین مطلع نشان می دهد که در شهرک اکباتان گیاه سمی «تاتوره» مورد استفاده قرار گرفته است.

رشد گیاه سمی و اعتیاد آور در شهرک اکباتان

یک از ساکنین مطلع نشان می دهد که در شهرک اکباتان گیاه سمی «تاتوره» مورد استفاده قرار گرفته است.

ادامه مطلب »