آرشیو برچسب: یک از طایفه های هزاره که پیش از مغولان در افغانستان زندگی می کردند، چگل بودند. اینان در اصل ترک تبار بودند و در ترکستان زندگی می کردند. سپس به خراسان کوچیدند و در هزارستان دیروز ساکن شدند.

تاریخچه قوم خلج

یک از طایفه های هزاره که پیش از مغولان در افغانستان زندگی می کردند، خلج بودند.

ادامه مطلب »

درباره چگل ها چه می دانید؟

یک از طایفه های هزاره که پیش از مغولان در افغانستان زندگی می کردند، چگل بودند. اینان در اصل ترک تبار بودند و در ترکستان زندگی می کردند. سپس به خراسان کوچیدند و در هزارستان دیروز ساکن شدند.

ادامه مطلب »