آرشیو برچسب: یک فرد ایرانی ممکن است همزمان کرد تبار، شیعی الاصل و متمایل به چپ باشد. اما ضرورتا عضو یا هوادار تمام حرکت‌های کردی، شیعی یا چپ نخواهد بود.

گروه‌های جمعیتی موثر در تحولات آتی ایران

یک فرد ایرانی ممکن است همزمان کرد تبار، شیعی الاصل و متمایل به چپ باشد. اما ضرورتا عضو یا هوادار تمام حرکت‌های کردی، شیعی یا چپ نخواهد بود.

ادامه مطلب »