آرشیو برچسب: یک پژوهشگر ارتباطی گفت: در حوزه ارتباطات از طریق اشیاء، ماسک یک وسیله ارتباطی تلقی می شود و از آن و آثار ارتباطی اش می توان در تعاملات و ارتباطات خود بهره برد.

بحران ارتباطات چهره به چهره در دوران کرونا

یک پژوهشگر ارتباطی گفت: در حوزه ارتباطات از طریق اشیاء، ماسک یک وسیله ارتباطی تلقی می شود و از آن و آثار ارتباطی اش می توان در تعاملات و ارتباطات خود بهره برد.

ادامه مطلب »