خانه » برچسب: آیات و سوره های مغربی چه هستند؟ آیا این ها از اختراعات ارباب افسون و طلسم و تسخیر است یا واقعاً اصالت و سندی برسوره های مغربی مترتب است؟ آیا خواص مذکور برای این آیات مجرب است؟

آرشیو برچسب: آیات و سوره های مغربی چه هستند؟ آیا این ها از اختراعات ارباب افسون و طلسم و تسخیر است یا واقعاً اصالت و سندی برسوره های مغربی مترتب است؟ آیا خواص مذکور برای این آیات مجرب است؟

آیا آیاتی به نام آیات مغربی وجود دارند که در آنها شمساییل و برقاییل و کاکاییل و لوماییل و کیفاییل را از فرشتگان بداند؟

آیات و سوره های مغربی چه هستند؟ آیا این ها از اختراعات ارباب افسون و طلسم و تسخیر است یا واقعاً اصالت و سندی برسوره های مغربی مترتب است؟ آیا خواص مذکور برای این آیات مجرب است؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها