خانه » برچسب: آیا صحیح است که شیخ جعفر شوشتری(ره) ادعا کرده که: من تمام اعمال را بررسی کردم و تنها عملی را که حتی با ریا پذیرفته است، گریه بر امام حسین(ع) است؟ آیا چنین حدیثی داریم؟ و آیا سندش صحیح است؟

آرشیو برچسب: آیا صحیح است که شیخ جعفر شوشتری(ره) ادعا کرده که: من تمام اعمال را بررسی کردم و تنها عملی را که حتی با ریا پذیرفته است، گریه بر امام حسین(ع) است؟ آیا چنین حدیثی داریم؟ و آیا سندش صحیح است؟

آیا این ادعای شیخ جعفر شوشتری(ره) صحیح است که من تمام اعمال را بررسی کردم و تنها عملی را که حتی با ریا پذیرفته است، گریه بر امام حسین(ع) است؟

آیا صحیح است که شیخ جعفر شوشتری(ره) ادعا کرده که: من تمام اعمال را بررسی کردم و تنها عملی را که حتی با ریا پذیرفته است، گریه بر امام حسین(ع) است؟ آیا چنین حدیثی داریم؟ و آیا سندش صحیح است؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها