خانه » برچسب: آیا صحیح است که معاویه از یزید خواست تا در حکومتش بر طبق سیره‌ی خلفا رفتار نماید؟ و آیا انتساب جمله‌ی «متی استعبدتم النّاس و قد ولدتهم امّهاتهم احرارا»، به خلیفه‌ی دوم صحت دارد؟

آرشیو برچسب: آیا صحیح است که معاویه از یزید خواست تا در حکومتش بر طبق سیره‌ی خلفا رفتار نماید؟ و آیا انتساب جمله‌ی «متی استعبدتم النّاس و قد ولدتهم امّهاتهم احرارا»، به خلیفه‌ی دوم صحت دارد؟

1. آیا معاویه از یزید خواست تا در حکومتش مانند سه خلیفه اول رفتار کند، اما او نپذیرفت؟! 2. آیا خلیفه‌ی دوم، عمرو عاص را به دلیل بدرفتاری با شهروندان مسیحی مورد سرزنش قرار داد؟

آیا صحیح است که معاویه از یزید خواست تا در حکومتش بر طبق سیره‌ی خلفا رفتار نماید؟ و آیا انتساب جمله‌ی «متی استعبدتم النّاس و قد ولدتهم امّهاتهم احرارا»، به خلیفه‌ی دوم صحت دارد؟

ادامه مطلب »