خانه » برچسب: آیا صحیح است که پس از فتح اسکندریه، مسلمانان (به دستور خلیفه دوم) کتاب‌‌‌های کتاب‌‌خانۀ آن شهر را به آتش کشیدند؟! اگر بله، لطفاً اصل این گزارش را از منابع اصیل و متقدّم تاریخی مرقوم نمایید.

آرشیو برچسب: آیا صحیح است که پس از فتح اسکندریه، مسلمانان (به دستور خلیفه دوم) کتاب‌‌‌های کتاب‌‌خانۀ آن شهر را به آتش کشیدند؟! اگر بله، لطفاً اصل این گزارش را از منابع اصیل و متقدّم تاریخی مرقوم نمایید.

آیا مسلمانان پس از فتح اسکندریه، کتاب‌‌های کتاب‌‌خانۀ آن شهر را با دستور خلیفه‌ی دوم (عمر بن خطاب) به آتش کشیدند؟!

آیا صحیح است که پس از فتح اسکندریه، مسلمانان (به دستور خلیفه دوم) کتاب‌‌‌های کتاب‌‌خانۀ آن شهر را به آتش کشیدند؟! اگر بله، لطفاً اصل این گزارش را از منابع اصیل و متقدّم تاریخی مرقوم نمایید.

ادامه مطلب »