خانه » برچسب: آیا عقیم نمودن گربه جهت جلوگیری از ولگرد شدن و آسیب دیدن او در ارتباط با محیط چه حکمی دارد؟ با توجه به اینکه گربه های دستی به محیط خارج آشنائی نداشته و خروج آنها موجب بیماری و گاه مرگ آنهاست.

آرشیو برچسب: آیا عقیم نمودن گربه جهت جلوگیری از ولگرد شدن و آسیب دیدن او در ارتباط با محیط چه حکمی دارد؟ با توجه به اینکه گربه های دستی به محیط خارج آشنائی نداشته و خروج آنها موجب بیماری و گاه مرگ آنهاست.

آیا عقیم نمودن گربه جهت جلوگیری از ولگرد شدن و آسیب دیدن او در ارتباط با محیط چه حکمی دارد؟

آیا عقیم نمودن گربه جهت جلوگیری از ولگرد شدن و آسیب دیدن او در ارتباط با محیط چه حکمی دارد؟ با توجه به اینکه گربه های دستی به محیط خارج آشنائی نداشته و خروج آنها موجب بیماری و گاه مرگ آنهاست.

ادامه مطلب »

تازه ترین ها