خانه » برچسب: آیا می شود با زن شوهردار عقد دائم یا موقت انجام داد و با وی نزدیکی کرد؟ آیا اجازه شوهر آن زن لازم است؟

آرشیو برچسب: آیا می شود با زن شوهردار عقد دائم یا موقت انجام داد و با وی نزدیکی کرد؟ آیا اجازه شوهر آن زن لازم است؟

آیا می شود با زن شوهردار ازدواج کرد؟

آیا می شود با زن شوهردار عقد دائم یا موقت انجام داد و با وی نزدیکی کرد؟ آیا اجازه شوهر آن زن لازم است؟

ادامه مطلب »