خانه » برچسب: ارنست اورسُل بلژیکی، حدود سال ۱۲۶۲ شمسی، در توصیف شهر رشت در سفرنامه خود چنین آورده است…

آرشیو برچسب: ارنست اورسُل بلژیکی، حدود سال ۱۲۶۲ شمسی، در توصیف شهر رشت در سفرنامه خود چنین آورده است…

توصیف رشت در سفرنامه اورسل

ارنست اورسُل بلژیکی، حدود سال ۱۲۶۲ شمسی، در توصیف شهر رشت در سفرنامه خود چنین آورده است...

ادامه مطلب »

تازه ترین ها