خانه » برچسب: فطریه ام را برای کسی در شهرستان کنار گذاشتم، آیا عین پول کنار گذاشته شده باید داده شود؟ در صورتی که از طریق حساب الکترونیک می توانم برایش ارسال کنم و عین پول را برای خودم بگذارم.

آرشیو برچسب: فطریه ام را برای کسی در شهرستان کنار گذاشتم، آیا عین پول کنار گذاشته شده باید داده شود؟ در صورتی که از طریق حساب الکترونیک می توانم برایش ارسال کنم و عین پول را برای خودم بگذارم.

فطریه ام را برای کسی در شهرستان کنار گذاشتم، آیا عین پول کنار گذاشته شده باید داده شود

فطریه ام را برای کسی در شهرستان کنار گذاشتم، آیا عین پول کنار گذاشته شده باید داده شود؟ در صورتی که از طریق حساب الکترونیک می توانم برایش ارسال کنم و عین پول را برای خودم بگذارم.

ادامه مطلب »

تازه ترین ها