خانه » برچسب: فطری بودن حجاب

آرشیو برچسب: فطری بودن حجاب

اگرحجاب امری فطری است چرا امروزه بی حجابی ها زیاد شده است ؟؟

پاسخ اجمالی:اصل حیا و پوشیدگی امری فطری است ؛ و حجاب وسیله ی حفظ حیاست. امّا فطری بودن یک گرایش به این معنی نیست که همه لزوماً تابع آن باشند. انسان مختار است و می تواند علیه بدیهی ترین امور نیز قیام نماید. مثلاً مارکسیستها می گفتند: تناقض (اجتماع نقیضین) نه تنها محال نیست بلکه لازم و ضروری است. در ...

ادامه مطلب »

اگرحجاب امری فطری است چرا امروزه بی حجابی ها زیاد شده است ؟؟

پاسخ اجمالی:اصل حیا و پوشیدگی امری فطری است ؛ و حجاب وسیله ی حفظ حیاست. امّا فطری بودن یک گرایش به این معنی نیست که همه لزوماً تابع آن باشند. انسان مختار است و می تواند علیه بدیهی ترین امور نیز قیام نماید. مثلاً مارکسیستها می گفتند: تناقض (اجتماع نقیضین) نه تنها محال نیست بلکه لازم و ضروری است. در ...

ادامه مطلب »

تازه ترین ها