خانه » برچسب: قبولی اعمال خوب فرد بى نماز

آرشیو برچسب: قبولی اعمال خوب فرد بى نماز

شخصی که درطول نماز نمیخواند ایا اذکار و صلواتی را که بدون غسل و وضو میفرستد را خداوند قبول میکند و دارای ثواب و تاثیرات است اذکار و صلواتش در دنیا و اخرت چون میگویند بدون وضو نماز ارزشی ندارد.

الف ) اقسام ترک نمازسهل انگاران در نماز با هم تفاوت هایی دارند: 1 . بعضی نماز را به طور کلی ترک می کنند واین خود دو صورت دارد :1 . 1 . منکر نماز هستند به شکلی که انکار ضروری دین باشد ، این نوع انکار سبب جاری شدن احکام کافر، مثل عدم طهارت، عدم پاک بودن ذبایح او ...

ادامه مطلب »

شخصی که درطول نماز نمیخواند ایا اذکار و صلواتی را که بدون غسل و وضو میفرستد را خداوند قبول میکند و دارای ثواب و تاثیرات است اذکار و صلواتش در دنیا و اخرت چون میگویند بدون وضو نماز ارزشی ندارد.

الف ) اقسام ترک نمازسهل انگاران در نماز با هم تفاوت هایی دارند: 1 . بعضی نماز را به طور کلی ترک می کنند واین خود دو صورت دارد :1 . 1 . منکر نماز هستند به شکلی که انکار ضروری دین باشد ، این نوع انکار سبب جاری شدن احکام کافر، مثل عدم طهارت، عدم پاک بودن ذبایح او ...

ادامه مطلب »

شخصی که درطول نماز نمیخواند ایا اذکار و صلواتی را که بدون غسل و وضو میفرستد را خداوند قبول میکند و دارای ثواب و تاثیرات است اذکار و صلواتش در دنیا و اخرت چون میگویند بدون وضو نماز ارزشی ندارد.

الف ) اقسام ترک نمازسهل انگاران در نماز با هم تفاوت هایی دارند: 1 . بعضی نماز را به طور کلی ترک می کنند واین خود دو صورت دارد :1 . 1 . منکر نماز هستند به شکلی که انکار ضروری دین باشد ، این نوع انکار سبب جاری شدن احکام کافر، مثل عدم طهارت، عدم پاک بودن ذبایح او ...

ادامه مطلب »

تازه ترین ها