خانه » برچسب: قدرت انسان

آرشیو برچسب: قدرت انسان

سلام یکی از امیال فطری ادمی، میل به قدرت و توانگری و تصرف در عالم هستی است…. اما از سوی دیگر نیز میدانیم این عطش فطری جز با رسیدن به منبع لایزال قدرت در عالم، سیراب نمیشود….اما سوال ان هست که رسیدن به ان سیراب کننده ی اصیل این میل، بایستی از مجرای به فعلیت رسیدن قدرت بر طبیعت و قدرت سیاسی و قدرت علمی و قدرت بر استخدام انسانهای دیگر و حتی قدرت به واسطه ی استخدام نیروهای ماورایی بگذرد، یا خیر انسان میتواند بدوت چشیدن طعم هیچ یک از این قدرتهای مادی و طبیعی، با تلاش فکری و معنوی مستقیما به منبع قدرت الهی متصل بشود؟

دوست گرامی. قدرت در اصل صفت خدا است و برای انسان رسیدن به قدرت در دو مقطع می تواند مثبت و یا منفی باشد. قدرت قبل از خودسازی و بنده شدن نسبت به خدای متعال منفی و مضر است و به انسان احساس خدایی و تفرعن می دهد و باعث ظلم و ستم و تکبر و غرور و اکثر رذایل ...

ادامه مطلب »

سلام یکی از امیال فطری ادمی، میل به قدرت و توانگری و تصرف در عالم هستی است…. اما از سوی دیگر نیز میدانیم این عطش فطری جز با رسیدن به منبع لایزال قدرت در عالم، سیراب نمیشود….اما سوال ان هست که رسیدن به ان سیراب کننده ی اصیل این میل، بایستی از مجرای به فعلیت رسیدن قدرت بر طبیعت و قدرت سیاسی و قدرت علمی و قدرت بر استخدام انسانهای دیگر و حتی قدرت به واسطه ی استخدام نیروهای ماورایی بگذرد، یا خیر انسان میتواند بدوت چشیدن طعم هیچ یک از این قدرتهای مادی و طبیعی، با تلاش فکری و معنوی مستقیما به منبع قدرت الهی متصل بشود؟

دوست گرامی. قدرت در اصل صفت خدا است و برای انسان رسیدن به قدرت در دو مقطع می تواند مثبت و یا منفی باشد. قدرت قبل از خودسازی و بنده شدن نسبت به خدای متعال منفی و مضر است و به انسان احساس خدایی و تفرعن می دهد و باعث ظلم و ستم و تکبر و غرور و اکثر رذایل ...

ادامه مطلب »

تازه ترین ها