خانه » برچسب: کتاب التنبیه و الرد، ص 25 می گوید: علمای شیعه معتقدند که قرآن دارای نقص است و بعد از ارتداد اصحاب، قرآن اصلی به آسمان برده شده است؟ آیا این حرف درست است؟

آرشیو برچسب: کتاب التنبیه و الرد، ص 25 می گوید: علمای شیعه معتقدند که قرآن دارای نقص است و بعد از ارتداد اصحاب، قرآن اصلی به آسمان برده شده است؟ آیا این حرف درست است؟

آیا علمای شیعه معتقدند که قرآن دارای نقص است؟

کتاب التنبیه و الرد، ص 25 می گوید: علمای شیعه معتقدند که قرآن دارای نقص است و بعد از ارتداد اصحاب، قرآن اصلی به آسمان برده شده است؟ آیا این حرف درست است؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها